ریاست >> آموزش نیروی انسانی Register  |  Login
نیروی انسانی Minimize
 

معرفي دفتر مطالعات و آموزش نيروي انساني

 

اداره کل مطالعات و آموزش نيروي انساني از جوان ترين دفاتري است که در سازمان مرکزي دانشگاه آزاد اسلامي ايجاد شده است. با اين حال در همين مدتي که از تأسيس آن در سال 1379 تا به کنون مي گذرد، توانسته است به علت بهره مندي از يک نگاه سيستمي در مديريت، تأثيرات شگرفي در پيکره انساني دانشگاه برجا بگذارد. به گونه اي که در حال حاضر کمتر مدير، استاد و کارمندي را مي توان يافت که حداقل يک بار حضور در کلاس هاي توانمندسازي حرفه اي يا شغلي را تجربه نکرده باشد.

برنامه هاي جامع و نظام دار آموزش ضمن خدمت در دانشگاه آزاد اسلامي، از سال 1379 با تأسيس دفتر مطالعات و آموزش نيروي انساني شکل گرفت.

نام اين دفتر، مؤيد ارجحيت مطالعات منابع انساني بر فعاليت هاي اجرايي آموزش مي باشد.

سازمان اداره کل مطالعات و آموزش نيروي انساني دانشگاه آزاد اسلامي از ادارات مختلف مانند اداره ارزشيابي و سنجش اثربخشي دوره هاي آموزشي، اداره نيازسنجي و برنامه ريزي درسي و بخش هاي مختلف کارشناسي مانند: بخش توليد منابع و تکنولوژي آموزشي، آموزش هاي غير حضوري، فن آوري اطلاعات و انفورماتيک، آموزش هاي مديريت، امور اداري و توليد و انتشار نشريه تشکيل شده است.

محور اصلي فعاليت دفتر مطالعات و آموزش نيروي انساني در دانشگاه توسعه توانمندي منابع انساني از طريق اجراي برنامه هاي کوتاه مدت آموزشي است.

منابع انساني دانشگاه از اين نظر به سه گروه عمده کارکنان، مديران و اعضاي هيأت علمي تقسيم شده اند.

تمرکز برنامه ها براي گروه کارکنان بر آموزش هاي فني و اداري مرتبط با وظايف محوله مي باشد و بر اساس بخشنامه شماره 43239/89 مورخ 21/2/87 ارتقاء و انتصاب کليه کارکنان دانشگاه مشروط به شرکت در دوره هاي آموزشي شغل مربوطه مي باشد.

اعضاي هيأت علمي دانشگاه نيز بر اساس بخشنامه شماره 46787/89 مورخ 2/3/83، جهت تبديل وضعيت استخدامي لازم است در دوره هاي آموزشي شرکت کنند. به طوري که تبديل وضعيت آنها از پيماني به رسمي آزمايشي، مشروط به گذراندن 60 ساعت دوره آموزشي مطابق جدول 1 و از رسمي آزمايشي به رسمي قطعي مستلزم گذراندن 60 ساعت دوره آموزشي مطابق جدول 2 مي باشد. در ضمن در اين خصوص لازم است به بخشنامه شماره 470000/35 مورخ 16/12/88 در قسمت بخشنامه ها نيز توجه شود.

همچنين دانشجويان بورسيه دانشگاه نيز که براي فعاليت در بخش هيأت علمي مشغول تحصيل مي باشند، لازم است با مهارت هاي عمومي ياددهي و يادگيري آشنا شوند. به اين منظور کليه دانشجويان بورسيه بايد قبل از اتمام تحصيل 120 ساعت دوره آموزشي را در 9 عنوان به شرح جدول 3 بگذرانند.

 

به طور کلي مي توان گفت آموزش اعضاي هيات علمي به استناد مطالعات نيازسنجي متمرکز بر توسعه مهارتهاي زير است:

 

الف) تحقيق و پژوهش

ب) يادگيري و ياددهي

ج) زبان انگليسي

د) کاربري رايانه


مسئولیت آموزش نیروی انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کهنوج در حال حاضر بر عهده آقای عباس طاهری می باشد.