ارتباط با ما Register  |  Login
ورود به سایت Minimize
 


Register
Forgot Password ?

 
  Minimize
 

آدرس:کهنوج، ابتدای جاده جیرفت دانشگاه آزاد اسلامی واحد کهنوج

تلفن

حوزه

رديف

43207009

دفتر رياست

1

43230202

معاون اداري و مالي

2

43231937

معاون آموزشي

3

43231938

معاون دانشجويي

4

43231931-43231930

معاون پژوهشي

5

43231932

معاون فرهنگي

6

43231936

مدير كل فني و عمراني

7

43208318

حراست

8

43238317

گزينش

9

43230910

دبيرخانه

10

43230205

فناوري و اطلاعات

11

43230203

كانون بسيج اساتيد

12

43205371

بسيج دانشجويي

13

43201934

امور اداري و منابع انساني

14

43201924

دفتر اساتيد

15

43203320-43204420-43230905-43230907-43230908-43230204-43230909-43230201

تلفن خانه

16

43203319 - 43207008

فاكس

17

پست الکترونیک:info@kahnoojiau.ac.ir

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

نظرسنجی Minimize
 
نظر شما در مورد سایت جدید دانشگاه چیست؟
Submit Survey