آموزش وتحصیلات تکمیلی >> گروه هاي آموزشي >> گروه تولیدات دامی و دامپزشکی >> مژده موسي نژاد خبيصي (مدیر گروه ) Register  |  Login
ورود به سایت Minimize
 


Register
Forgot Password ?

 
Enter Title Minimize
 

مشخصات فردي

مژده موسی نژاد خبیصی

سوابق تحصيلي:

کارشناسی ارشد علوم دامی گرایش ژنتیک و اصلاح نژاد دام از دانشگاه زابل

کارشناسی مهندسی تولیدات دامی از دانشگاه ایلام

تالیفات:
1- تالیف کتاب کمیت و کیفیت آب آشامیدنی در حیوانات اهلی، انتشارات آییژ

2- تالیف کتاب اصول پرواربندی گوسفند، انتشارات آییژ

مقالات:

1-     Moosanezhad, M.,Salahi, A. (2010) Ostrich breeding and occupation in tropical zones. Regional Congress of Fourth Decade of Revolution Opportunite and Threats of Development in South townships of Kerman Province (oral on the outside) Kahnooj Azad University, Kerman, Iran (In Persian).

2-     Moosanezhad, M.,Ghorashi, S.A., Morshedi. D. and Bandani, A.R. (2002) Detection of bovine herpesvirus type 1 (BHV-1) in bulls semen by Nested-PCR. The 3rd Convention of Iranian Veterinary Clinicians, Mashhad, Iran.

 

3-   Moosanezhad, M.,Salahi, A., Mashayekhi, S. (2011) The best time for in ovosolution injection in old broiler breeder flock eggs. The 20th International EggMeat symposia, 4-8 september, leipzig, germany.

 

4-   Salahi, A., Moosanezhad, M., Mousavi, S.N. (2011) Effects of the length (size) of eggshell cracks on hatchability and chick quality of broiler breeder flocks. The 20th International EggMeat symposia, 4-8 september, leipzig, germany.

 

5-   Salahi, A., Moosanezhad, M., Mousavi, S.N. (2011) Effects of age and production cycle of broiler breeder flocks on the rate of upside-down-eggs delivered to the hatchery in large scale condition. The 20th International EggMeat symposia, 4-8 september, leipzig, germany.

 

6-     Moosanezhad, M.,Salahi, A., Mousavi, S.N.(2011)The influence of egg shell crack types on hatchability and chick quality. The 18thInternational European Symposium on Poultry Nutrition 2011, 31 octomber-4 november, izmir, turkey.

 

7-   Salahi, A., Moosanezhad, M., Mousavi, S.N. (2011) Optimum time of in ovo injection in eggs of young broiler breeder flock. The 18thInternational European Symposium on Poultry Nutrition, 31 october-4 november, izmir, turkey.

 

8-     Salahi, A., Moosanezhad Khabisi, M., Esmailizadeh A. K. (2012) Effects of pre-incubation upside-down positioning of eggs from breeder flocks with different ages on hatchability and chick quality. Animal Production Science.52, 269- 275.

 

9-     Salahi, A., Moosanezhad Khabisi, M., Pakdel, A. and Baghbanzadeh, A. (2012)Effects of cold stress during transportation on hatchability and chick quality of broiler breeder eggs. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences. 36(2): 159-167.

 

10-Salahi, A.,Mousavi, S.N., Foroudi, F., MoosanezhadKhabisi, M. and Norozi, M. (2011) Effects of in ovo Injection of Butyric Acid in Broiler Breeder Eggs.Global Veterinaria.  7(5): 468-477.

 

11-Moosanezhad Khabisi, M.,Salahi, A. and Mousavi, S. N. (2012)The influence of egg shell crack types on hatchability and chick quality. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences. 36(1):289-295.

 

 

12-Salahi, A., Moosanezhad Khabisi, M., and Esmaeilizadeh, A. 2011. Effects of chicken paper type on sound level and leg abnormalities in one-day old chicks.Journal of Veterinary Behavior: Clinical Applications and Research.

 

13-Salahi, A., Moosanezhad Khabisi, M., and Anissian, A (2014) Effects of infectious bursal disease (IBD) on shank length, shank diameter, body weight and mortality in broiler breeder at rearing period. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences. 38: 34-39.

 

14-Salahi, A.,GolzarAdabi, SH., Moosanezhad Khabisi, M. and Anissian A. In ovo administration of butyric acid in broiler breeder eggs on small intestine pH and morphology. Journal of animal and feed science.

 

15-Salahi, A.,Mousavi, S.N. Foroudi, F. andMoosanezhadKhabisi, M. (2012)In ovo administration of guanidino acetic acid in broiler breeder eggs on small intestinal pH and morphology. 3rd International Veterinary Poultry Congress & Exhibition of Iran; 02/2012

 

16-Moosanezhad Khabisi, M.,Salahi, A. (2012)Inovo feeding research in Iran: A Review. 3rd International Veterinary Poultry Congress & Exhibition of Iran; 02/2012

 

17-Salahi, A., Moosanezhad Khabisi, M. (2012)Different level of synbiotic injection effects into broiler breeder eggs on hatching parameters, chick performance and small intestine. 3rd International Veterinary Poultry Congress & Exhibition of Iran; 02/2012

 

18-Salahi, A.,Mousavi, S.N. Foroudi, F. andMoosanezhad Khabisi, M. (2012)Effects of in ovo administration of guanidino acetic acid on hatching parameters and chicks performance of broiler breeder eggs. 3rd International Veterinary Poultry Congress & Exhibition of Iran; 02/2012

 

مقالات علمی ترویجی:

1- خطرات زیستی در غذاهای طیور

2- منی گاوها

3- مدیریت بزهای گوشتی

4- مفاهیم کیفیت پوسته تخم مرغ

5-سن مرغ مادر

6-جوجه های ترانسژنیک

7-اثر اندازه تخم مرغ بر روی رشد جوجه های گوشتی در دوره جنینی و پس از هچ

8-رفتارهای تولید مثلی گاو

9- مدیریت مزارع بزرگ پرورش جوجه گوشتی

10- پرورش شترمرغ

11- بیوتکنولوژی فناوری زیستی)

12-استفاده از جو در تغذیه گوسفندان

13- تولید و استفاده از جو بدون پوسته در تغذیه طیور و خوک

14-برهوت مرغداری

15- اثرات فضای دانخوری مجاز بر روی رفتارهای تهاجمی و عملکرد در رشد جوجه های گوشتی

16- مدیریت پرورش مرغان مادر 0 تا 6 هفتگی

17- میزان ویتامینها در جیره مرغهای مادر

18-چوب خواب

19- برنامه ضدعفونی و بهداشت جوجه کشی مل رز

20- فواید zmc و نقش آن در مرغان مادر

21- نگهداری و مراقبت از تخم مرغهای نطفه دار قبل از جوجه کشی

22- تکنولوژی تولید مثلی در گوسفند

 

 

 
نظرسنجی Minimize
 
نظر شما در مورد سایت جدید دانشگاه چیست؟
Submit Survey